درس 81 - اتود شماره 2 از کتاب اول Sixty Studies

اتود شماره 2 از کتاب اول Sixty Studies for violin - Op 45

ابتدا با سرعت کم و آرام بنوازید ولی وقتی که دستتان راه افتاد, سرعت را زیاد کنید. لطفا اتود ها را هر روز تمرین کنید تا جایی که به شکل نرمش اولیه انگشتانتان را نرم کرده و آماده نوازندگی شوید.

1.jpg