درس 189 - کرشمه از دستگاه شور

لطفا ابتدا سیم ها را کوک کنید. سپس آماده شوید که روحتان برای وطن پرواز کنه, که الهی قربون خاکش بشم.

برای گرفتن انگشت چهارم که کرن مینوازد در سیم لا. لطفا انگشت چهارم را به انگشت سوم نزدیک کنید ولی نچسبانید. چون اگر بچسبانید بمل را گرفته اید. حتما با تیونر چک کنید.

1.jpg