درس 172 - تمرین تکیه ها 2

در این تمرین نت ها پشت هم نیستند و کمی مشکل تر هست. ولی حتما از عهده اش بر خواهید آمد. کافی است که اول با سرعت کم اجرا کنید و دائما هر روز تمرین کنید تا سرعتتان بالا برود.
1.jpg