درس 165 - گام سل مینور هارمونیک 2 اکتاو

در عکس انگشت گذاری که برایتان در کامنت میگذارم, لطفا توجه کنید که انگشت هایتان چگونه باید چیده شوند.

در گام سل مینور که هارمونیک باشد نت فا دیز هست و عملا مجبور هستید که در سیم ر انگشت دوم را به انگشت سوم بچسبانید. شبیه به ست اول هست فقط انگشت اول نیم پرده عقبتر مینوازد.

چون نت می بمل هست, پس دست باز سیم می رو نمیشه نواخت و باید در انگشت چهارم سیم لا بصورت بمل اجرا شود که نیم پرده انگشت چهارم به عقب میره و به انگشت سوم میچسبد.

1.jpg
2.jpg