درس 156 - آرپژ سل ماژور

آرپژ سل ماژور G Major Arpeggio

در این درس آرپژ اون رو اجرا خواهیم کرد.

به پوزیسیون توجه کنید.

1.jpg

1

2