درس 206 - پیش درآمد ابوعطا

در پوزیسیون 3 شروع میشه. نت های زینت را توجه کنید که به درستی نواخته شوند. با صدای ویولن که من اینجا میگذارم, لطفا چک کنید. در میزان 29 آرشه چپ داریم. حتما در اونجا آرشه ها را مواظب باشید. در میزان 34 پوزیسیون 3 باید بروید. برای اینکه انگشت چهارم را درست بگذارید بدلیل سکوت قبلش, وقت دارید که انگشت ها را از انگشت اول بچینید. که احتمال فالش نواختن انگشت چهارم کم شود. ولی با اینحال با تیونر چک کنید.

در میزان 52 بخش حجاز شروع میشه که احساس خواهید کرد ریتم عوض شده. دلیلش هم تغییر تم آهنگ هست. در میزان 60 یکهو انگشت سوم سیم لا میشه دیز که حتما سعی کنید با تیونر چک کنید که درست مینوازید.

در میزان 64 تری دارید. ولی مواظب باشید که چنگ است. پس فقط در کل 4 نت هست که 2 تاش مابین اون 2 تای دیگه هست. زیاد زدن تری دردسر میشه و فکر خواهید کرد که چقدر سخت هست نواختنش. در حالیکه اگر به اندازه بزنید, میبینید که زمان دارید و خیلی هم سخت نیست.

1.jpg
2.jpg