درس 144 - تمرین فابکار, فادیز, سل بکار و سل دیز

در این درس بر روی سیم می کار خواهیم کرد. مثل درس قبلی حتما وقتی که میخواهید سل بنوازید, انگشت اول رو برای اجرای درست انگشت دوم در حالت فا دیز بگیرید که امکان خطای انگشت دوم کمتر شود. فقط وقتی که باید فابکار بنوازید انگشت اول را نیم پرده عقب بکشید که مابین جای دیز و شیطانک قرار گیرد. ولی دست را عقب نکشید.

 

 
1.jpg