درس 142 - تمرین فابکار

فابکار در انگشت اول سیم می هم مثل سی بمل در سیم لا عمل میکنیم. و انگشت رو نیم پرده عقب میکشیم. در نظر داشته باشید که کل دست رو عقب نمیبرید و فقط انگشت اول رو به عقب میکشید. دست باید سر جایش باشد که بتواند بقیه نت ها رو بدون دردسر بنوازد.

وقتی که انگشت دوم رو میخواهید بگیرید و سل را بنوازید ترجیحا انگشت اول را در موقعیت فادیز قرار دهید که احتمال فالش نواختن نت سل کم شود.

1.jpg