درس 214 - تمرین تکیه در (ر) بزرگ

ابتدا شروع کنید با ریتم آرام فقط یک گروه چهارتایی را به نواختن. بعد سعی کنید که زمانبندی مابین نت ها را به اندازه هم بکنید. حتی اگر سخت بود ابتدا بدون تکیه بزنید و بعد تکیه را اضافه کنید. سپس به سراغ 4 نت بعدی و بعد کل میزان و ...

اگر دیدید که نمیتوانید, ناراحت نباشید. این تمرین به این سادگی نیست. پس آرامتر اجرا کنید و بعد تا جایی که میتونید تندش کنید. در طی زمان روز به روز بهتر خواهید شد.

1.jpg