درس 137 - Glissando در سیم می

این درس هم مثل قبلی هست فقط بر روی سیم می. به انگشت گذاری ها توجه کنید.
1.jpg