درس 149 - نغمه راست پنجگاه

پوزیسیون ها را رعایت کنید و حتما با تیونر چک کنید. همه نکات این درس رو هم بلد هستید.

1.jpg