درس 73 - Amazing Grace

Amazing Grace که یک سرود مسیحی از سال 1779 میلادی است.

با شعری از شاعر انگلیسی به نام: John Newton که در بین سال های 1725–1807 میزیستند.

Amazing grace, how sweet the sound
معنی: گریس شگفت انگیز چگونه شیرین صدا
That saved a wretch like me
معنی: که بدبخت مثل من را نجات داد
I once was lost but now I'm found
معنی: من یک بار از دست داده بود اما اکنون من هستم
Was blind but now I see
معنی: نابینا بود اما اکنون می بینم

Sleep in heavenly peace
معنی: خواب در آسماني
(Sleep in peace)
معنی: (خواب در صلح)
Sleep in heavenly peace
معنی: خواب در آسماني
(Sleep in peace)
معنی: (خواب در صلح)

'Twas grace that taught my heart to fear
معنی: ' Twas فضل که قلبم به ترس آموخت
And grace my fears, relieved
معنی: و فضل من ترس رها
How precious did that grace appear
معنی: چقدر گرانبها که فضل ظاهر
The hour I first believed
معنی: ساعت من اول باور

Sleep in heavenly peace
معنی: خواب در آسماني
(Sleep in peace)
معنی: (خواب در صلح)
Sleep in heavenly peace
معنی: خواب در آسماني

When we've been there ten thousand years
معنی: هنگامی که ما ده هزار سال شده است وجود دارد
Bright, shining as the sun
معنی: روشن، درخشان نورانی تر از خورشید
We've no less days to sing God's praise
معنی: ایم هیچ روز کمتر به ستایش خدا را می خوانم
Than when we first begun
معنی: از زمانی که ما اولین بار آغاز شده

Sleep in heavenly peace
معنی: خواب در آسماني
(Sleep in peace)
معنی: (خواب در صلح)
Sleep in heavenly peace
معنی: خواب در آسماني

Amazing grace, how sweet the sound
معنی: گریس شگفت انگیز چگونه شیرین صدا
That saved a wretch like me
معنی: که بدبخت مثل من را نجات داد
I once was lost but now I'm found
معنی: من یک بار از دست داده بود اما اکنون من هستم
Was blind but now I see
معنی: نابینا بود اما اکنون می بینم
I once was lost but now I'm found
معنی: من یک بار از دست داده بود اما اکنون من هستم
Was blind but now I see
معنی: نابینا بود اما اکنون می بینم

Sleep in heavenly peace
معنی: خواب در آسماني
(Sleep in peace)
معنی: (خواب در صلح)
Sleep in heavenly peace
معنی: خواب در آسماني

1.jpg