درس 194 - گام شور (لا) در دو اکتاو

در فارسی به اکتاو, هنگام هم میگوییم. به اولین سی در سیم سل توجه کنید. کرن است. اگر انگشت دوم را تقریبا به انگشت سوم بچسبانیم که میشود سی بکار. اگر تقریبا به انگشت اول بچسبانیم میشود سی بمل. پس برای کرن, باید حدود وسط انگشت اول و دوم قرار بگیرد. لطفا با تیونر چک کنید.
1.jpg