درس 182 - می هارمونیک مینور

می هارمونیک مینور E Harmonic Minor
1.jpg
2.jpg