درس 168 - اُپِرت

اُپِرت از ابراهیم آژنگ

سکوت 2لاچنگ مابین نت ها رو لطفا به درستی بنوازید. کافی است که به آهنگ گوش فرا دهید و سپس به همان صورت بنوازید.

1.jpg
ابراهیم آژنگ از موسیقی دانان دوره مظفری است از تاریخ دقیق تولد و مرک وی اطلاعی در دست نیست،
او موسیقی را در بخش مدرسه نظام آغاز کرد.بعد از یک سال که به آموزش موسیقی پرداخت به نزد، مسیو لومر فرانسوی به تحصیل پرداخت. لومر سرپرست دسته های موزیک نظام بود که بعدها با تاسیس شعبه موزیک در دارالفنون سرپرست آن بخش هم شد. آژنگ به مدرسه نظام رفت و تا سروانی ترقی کرد.ذوق وی به آموختن ویلن وی را نزد مسیو دیوال کشاند. علاقه وی به ویلن چنان بود که پس از مدتی به ابراهیم ویلنی معروف شد.
 
2.jpg