درس 124 - تمرین تغییر پوزیسیون سیم می

تمرین تغییر پوزیسیون به 3 بر روی سیم می

در عکس میبینید که ما بین نت هایی که نیم پرده فاصله دارند, علامتی گذاشته شده. این فقط برای توجه شما هست.

1.jpg