درس 147 - مشق سرعت انگشت در فا ماژور

انگشت گذاری ها مثل همان 2 درس قبلی است. فقط با سرعت بیشتر. پس انگشت گذاری هایتان را یک بار در ذهنتون مرور کنید و سپس شروع کنید به نواختن. با وسط آرشه بنوازید. حتی الامکان انگشت ها رودر همان شکل انگشت گذاری دائما نگه دارید و وقتی نتی را نواختید و خواستید انگشت را بردارید خیلی از سیم دورش نکنید. کافی است که اینقدر فاصله بگیرید که دیگر به سیم نخورد. بیشتر از اون دور شدن مجبورتون میکنه که دفعه بعد مسیر بیشتری را برای رسیدن انگشتتان به سیم طی کنید. این باعث خستگی انگشت میشه و همچنین ممکنه در زمان بندی تند نتونید حتی به موقع انگشت رو برسونید.

معمولا وقتی انگشت گذاری میکنید انگشتتان را بر نمیدارید برای نواختن نت بعدی مگر اینکه مجبور باشید. برای مثال اگر نت سی رو میزنید و بعد نت دو رو بخواهید بنوازید لزومی نداره انگشتی که نت سی را دارد میزند بردارید. احتمال اینکه دوباره بخواهید همان نت را بزنید زیاد است که فقط با برداشتن انگشتی که نت دو را مینوازد. عملا سی را نواخته اید. در حینی که نت دو را میزنید هم انگشتی که نت سی را میزند سر راه نت دو نیست. پس مزاحمتی ایجاد نمیکند. این روش رو تمرین کنید که یاد بگیرید و همه نت ها رو اینگونه بنوازید. عرض کردم. مگر مجبور باشید که انگشت را بردارید. مثلا مجبور باشید با همان انگشتی که دارید نت سی را مینوازید نت دیگری را بنوازید. یا به سیم دیگری بروید و یا حتی پوزیسیون دیگری که مجبورتون کنه که انگشت رو بردارید.

 

 
1.jpg