58- Gavotte از Jean Becker

هم سی و هم می بمل هستند پس از گرفتن دست باز سیم می خود داری کنید چون حتما باید انگشت چهارم در سیم لا رو نیم پرده بیائید عقب تر که بچسبه به انگشت سوم. در حین نواختن مواظب باشید که سیم می رو دست باز نگیرید.

سکوت ها و استکاتوها رو لطفا درست اجرا کنید. در میزان 8 انگشت 1 سیم لا که نت سی هست رو اول بمل و بعد بکار هست. لطفا انگشت را برندارید و از بمل به سمت بکار بکشید. صدای لطیفی بوجود میاد که بعد ها بیشتر ازش استفاده خواهید کرد.

وقتی دو خط Slur بالای نت ها میبینید مثل میزان 11 باید هر گروه رو دی یک آرشه بکشید ولی آرشه رو دو قسمت میکنید. اولی را میکشید و بعد در ادامه دومی رو به همان آرشه ادامه میدهید ولی فقط فرق صدائی مابین باید شنیده شود. مثلا در اینجا Legato هست 3 نت اول و بعد 3 نت بعدی Staccato میشوند. پس مواظب باشید که در یک آرشه ولی 3 نت اول کاملا ساده و بدون Staccato و 3 نت بعدی حتما Staccato اجرا شود. بیشترین اشتباه به این شکل پیش میاد که نت های اول و دوم رو که تمام کردید نت سوم رو هم Staccato اجرا کنید. دلیلش فرق دولاچنگ و چنگ بودن بقیه 4 نت هست. حتما توجه کنید که تمپو فریبتون نده.

در میزان 17 میبینید که 2 نت دولاچنگ کوچک داریم که اگر حساب کنید ضرب ها رو که در این نت 4/4 هست (میزان های دیگر را چک کنید) میبینید که زمان اینها رو نمیشه حساب کرد. دلیلش این هست که در این نت های زینت از ضرب نت های دیگر قرض گرفته میشود که در اینجا از نت بعدی هست. این نت ها خیلی سریع اجرا میشوند و اگر نمیتوانید اجرایشان کنید. بدون اجرای آنها آهنگ را بزنید و سپس برگردید برای تمرین اجرای این میزان و اینقدر تکراری بزنید که دستتان عادت کند و ناخودآگاه سریعتر خواهید شد.

در میزان 37 (شروع صفحه دوم) باز انگشت اول روی سیم ر را باید بکشید به عقب به میزان نیم پرده در نت دومش.

 

Jean Becker نوازنده ویولن و آلمانی بودند.
Jean Becker (May 11, 1833 – October 10, 1884)