50- Minuet اثر باخ

Minuet اثر باخ که البته قبلا نواخته اید ولی در این درس کامل تر اجراش میکنید و قسمت دوم آهنگ رو هم مینوازید.

در قسمت دوم 2 تا از نت ها بمل میشوند. و دیز هم به حالت اصلی یا بکار در می آید. انگشت 4 سیم می که نت سی است بمل هست و باید توجه کنید که در هنگام نواختن به انگشت سوم میچسبد.

فا چون در سیم می که انگشت اول است به شکل بکار نواخته میشود باید نیم پرده از محل انگشت اولی که همیشه استفاده میکنید عقبتر برود چرا که مابین می و فا نیم پرده هست و برای همین اگر انگشت اول سیم می را در جای معمولی آن بگذارید فا دیز است چرا که فاصله شیطانک با محل انگشت گذاری 1 پرده است ولی می و فا فقط نیم پرده تفاوت دارند.

در میزان 67 (برای شمردن میزانها میتوانید یک خط را بشمارید. در این Sheet هر خط 5 میزان دارد و سپس به تعداد خط ها ضرب کنید که سریع تر به میزان مورد نظر برسید) نت فا دیز رو توصیه کرده که بجای انگشت دوم از انگشت سوم استفاده کنید. چون بلافاصله میبایستی انگشت دوم رو در سیم دیگری استفاده کنید. کمی تمرین لازم داره و بارها فقط همان میزان را بزنید تا دستتان روان شود.

بسیار مهم هست که به جای انگشت هایی که میگذارید دقت کنید مبادا بدلیل تغییرجای یک انگشت بقیه انگشت ها رو جاشون رو اشتباه بگذارید.

کلمه rinf مخفف Rinforzando به ایتالیائی است که به معنی تاکید تدریجی هست.

کلمه Calando که ایتالیائی هست به معنی کم کردن تدریجی سرعت و صدا هست. با Decrescendo اشتباهش نگیرید که درDecrescendo فقط صدا کم میشه ولی در Calando هم صدا و هم سرعت کم میشود.