9- چشمک بزن ستاره کوچولو Twinkle, Twinkle, Little Star

چشمک بزن ستاره کوچولو، (انگلیسی: Twinkle, Twinkle, Little Star) که نام یک لالایی مشهور انگلیسی است, شروع میکنیم.

آهنگ مربوط به یک ملودی فرانسوی است که در سال ۱۷۶۱ منتشر شد و بعدها توسط چندین آهنگساز از جمله موتسارت دوباره تنظیم گردید.

عدد صفر بر روی نت به معنی این هست که دست باز و بدون انگشت گذاری بر روی سیم, نت اجرا شود. و عدد 1 برای انگشت اول و به همین ترتیب اعداد 2 و 3 و 4 برای انگشت گذاری هستند.

در جزوه نت خوانی یاد گرفتید که ضرب ها چگونه عمل میکنند. در اینجا بیشتر نت ها با ضرب سیاه و بعضی هم با ضرب سفید اجرا میشوند که میدانید سفید میزانش به اندازه 2 تا سیاه هست. مهم نیست چقدر آرام و یا تند بنوازید. هر سرعتی که دارید حتما میزان نواختن سفید را معادل 2 برابر سیاه در نظر بگیرید. برای مثال اگر سیاه را 1 ثانیه مینوازید, سفید را 2 ثانیه بنوازید.

در حین نواختن به آرشه توجه داشته باشید که حتما باید صاف و از ابتدا تا انتهای آرشه را استفاده کنید و از آرشه های کوتاه پرهیز کنید. هر چه آرشه بیشتری مصرف کنید صدا بهتر خواهد بود.

برای خواندن راحت تر نت توجه به خطوط زیاد نکنید. یعنی نشمرین خط های حامل رو. مثل زمانی که دوچرخه سواری میکنید و یا رانندگی میکنید و میخواهید از وسط 2 تا ماشین رد بشین, توجه به گوشه ها نمیکنید و فقط تصویر کلی را در نظر دارید.

خطوط حامل را شبیه به یک دیوار در نظر بگیرید هر نتی که 0 داشت یعنی دست باز بود و به سمت پایین خطوط حامی تمایل داشت نت لا یا دست باز سیم لا است. و هر نتی که صفر داشت و متمایل به بالای خطوط حامل بود نت می است یعنی دست باز سیم می.

حالا اگر انگشت های 1,2 و 3 رو هم دیدید کافی است ببینید بالاتر از 0 سیم می هست؟ اگر بود انگشتان گذاری را بر روی سیم می انجام دهید. اگر بالای سیم لا بود و به می نرسیده بود که عملا یعنی روی خطوط حامل مابین لا و می, پس انگشت گذاری بر روی سیم لا بکنید.

فعلا این دو سیم را یاد بگیرید. بعدی ها بسیار ساده خواهند بود وقتی اینها رو خوب یاد بگیرید.
https://www.youtube.com/watch?v=MWsD1CLnSq4