درس 212 - تمرین چند نوع دیگر از تکیه ها

در تکیه های قبلی نت تکیه نت بعدی بود و در حقیقت بر روی نت قبلی فرود می آمد. ولی حالا نت تکیه 2 نت بعد هست و بر روی نت بعدی فرود می آید.

در ابتدا لطفا آرام بنوازید و سپس تند کنید. اگر از عهده همه نت ها به خوبی برآمدید, به شکل بکار هم بنوازید. یعنی نت های دو و فا که دیز هستند را به شکل بکار بنوازید تا تمرین بیشتری کرده باشید.

1.jpg