درس 213 - گام (ر) ماژور

در این درس که بسیار ساده هست برای شمایی که با ست های مختلف انگشت گذاری آشنا شده اید. متوجه میشوید که چقدر استفاده از ست ها بهتون کمک میکنه.

در پوزیسیون اول هر دو سیم "ر" و "لا" از ست اول استفاده کنید. انگشت دوم به سوم نزدیک هست. چرا که نت های فا و دو دیز هستند.

در پوزیسیون سوم هر دو سیم "لا" و "می" هم از ست سوم که انگشت سوم به چهارم نزدیک هست. ولی چون در پوزیسیون هستید به همدیگر میچسبند. مگر انگشتانتان بی نهایت کوچک باشند. میدانید که هر چه به پوزیسیون های بالاتری برویم پرده ها به همدیگر نزدیکتر میشوند.

به آرشه ها توجه کنید که درست به طبق دستور نت بنوازید.

1.jpg