درس 138 - تمرین سی بمل B flat

در انگلیسی به بمل Flat میگویند. در این درس تمرین کنید که چگونه انگشتان برای گرفتن بمل در جاهای مختلف قرار میگیرند.
1.jpg