درس 125 - تمرین تغییر پوزیسیون سیم ر

تمرین تغییر پوزیسیون به 3 بر روی سیم ر
در عکس میبینید که ما بین نت هایی که نیم پرده فاصله دارند, علامتی گذاشته شده. این فقط برای توجه شما هست.
1.jpg