درس 143 - تمرین سی بمل, سی بکار, دو بکار و دو دیز

در این تمرین مواظب باشید که گلیسندو اجرا نکنید. نت ها Détaché هستند. پس زمان دارید که جدا جدا بنوازید.
1.jpg