درس 192 - پیش درآمد بیات ترک

این کار از علینقی وزیری است. تری اول را مواظب باشید که طولانی نزنید. اگر یادتان باشد برای نت سیاه که تری میشد, تبدیل میشد به سه لا چنگ یعنی 8 نت. که یکی در میان 4 تا نت اصلی و 4 نت بعدی نواخته میشد. حالا شما چنگ دارید که باید بشه تری. پس 4 نت باید نواخته بشه. 2 تا اصلی که در نت اول "دو" هست و 2 تا هم نت "ر" را مابینش میزنیم. ولی چون به نت "دو" بازگشت دارد (نت دوم در میزان اول) اینجوری میشه:

دو - ر- دو - ر - دو

دو آخر نت دوم در آهنگ هست. خوب میبینید که خیلی ساده هست برخلاف ابهتش که آدم رو میترسونه. انگشت اول را بر روی سی کرن میگذارید چون بعدا فوری لازمش دارید. انگشت دوم را هم روی نت دو و شروع میکنید. خیلی سریع 2 بار با انگشت سوم بر روی نت ر میکوبید و در اینجا هم تری را زده اید و هم الان بر روی نت دوم که "دو" به شکل دولاچنگ است قرار دارید. کافی هست که نت سی کرن رو هم به موقع بنوازید!

در میزان 5 سی بمل شده. مواظب باشید که کرن نگیرید. و باید ربع پرده عقب تر از کرن بروید که بشود بمل. در میزان 5 هر آنچه سی هست باید بمل نواخته شود چراکه بکار نشده اند. در میزان 6 هم باز فرمان بمل گرفته پس در آن میزان هم همه سی ها بمل هستند. ولی بعد از آن دیگر به شکل اصلی برمیگردند و کرن میشوند. (برای برگرداندن نت از بمل به کرن در میزانی که علامت بمل ندارد احتیاج به علامت بکار نیست)

ریتم را خیلی آرام بگیرید و وقتی خیلی خبره شدید, سرعتش را کم کم زیاد کنید. در میزان 6 2 نت کوچک دارید که بلد هستید چگونه بنوازید. من اشاره میکنم دوباره که مطمئن بشید دارید درست میزنید. انگشت اول سی کرون را میگذارید و سریع انگشت دوم را میکوبید و برمیدارید. نت اول و دوم کوچک را سریع انجام داده اید و بازگشت هم به سی داشته اید.

علامت Segno را فراموش نکنید. باید تکرار کنید از اول آهنگ. در اجرای بقیه ریتم به نوازندگی گوش فرا دهید.

در انتها عدد 3 را میبینید که بغل آن یک خط است. یعنی انگشت 3 را از جایی که خط شروع شده و تا جایی که به پایان رسیده نباید بردارید.

1.jpg