درس 183 - والس همیشه بهار

والس همیشه بهار (علینقی وزیری)

آرشه از سر شروع میشه. میزان 3 با اینکه نت نیست و فقط دستور تکرار هست ولی باز هم در شمارش میزان به حساب آمده. در میزان 4 نت دوم "ردیز" را با انگشت اول که نیم پرده عقب رفته بگیرید. که در حقیقت میشه "می بمل".

در میزان 53 نوشته شده Chantant که منظورش café chantant هست که برگرفته از زمان belle époque در فرانسه, موسیقی های قهوه خانه ای داشتند که در این آهنگ از آن تم میخواهد بهره بگیرد. شما که اون تم رو نمیشناسید, لطفا به اجرای ویولن که براتون در کامنت میگذارم, توجه کنید.

در میزان 62 به پوزیسیون 3 میروید. مواظب باشید که برای اجرای نت "ر دیز" در میزان 63 انگشت اول جلوتر از جای خود می آید و به انگشت دوم میچسبد. بدون آنکه تغییری در پوزیسیون و یا دست شما بوجود بیاید.

آهنگ در والس نوشته شده. (ضرب 3/4 هست) پس طبیعی است که بالای آن به ایتالیایی بنویسند tempo di valsa یعنی تمپو در والس.

1.jpg