درس 133 - گام "ر" در پوزیسیون سوم

در این درس نت های فا و دو دیز هستند. پس انگشت گذاری هایش را خوب یاد بگیرید که بتوانید تمرین هایش را به راحتی انجام دهید.
1.jpg