درس 159 - تمرین آرشه

تمرین آرشه کاری از مهدی مفتاح

هنوز در سل ماژور هستیم و نشانه اش هم فادیز هست که در ابتدای نت مشخص شده.

مهدی مفتاح (۱۲۸۸-۱۳۷۵ در تهران) نوازنده نی، ویولن، قره نی و قانون است. او برای اولین بار در ایران پیرامون ساز قانون به پژوهش پرداخت و آن را به نسل جدید معرفی کرد. در نتیجه نمونه‌هایی از روی قانون وی در کارگاه سازگری وزارت فرهنگ و هنر آن زمان ساختند و شاگردانی هم تربیت شدند که از میان آنها، سیمین آقا رضی و ملیحه سعیدی مشهورترند.

1.jpg