22- سل ماژور G major scale

قرار گرفتن هشت نت پیاپی و متوالی در کنار هم به صورتی که فضای خاصی را ایجاد نمایند یک گام میگن یا به طور عمومی تر هر موقع از یک نت به صورت پی در پی و متصل حرکت کنیم تا به نت همنام و هم صدا (اکتاو) بالا یا پایین آن برسیم ، یک گام اجرا کرده ایم.

در بررسی هر گام تعداد نت ها و فواصل بین آنها اهمیت زیادی دارد. نت مبدا در هر گام را شاهد یا تونیک آن گام گویند که برای نامگذاری گام، تونیک گام را در نظر میگیرند. مانند گام دو ، گام ر و ... .

در گامهای مختلف هر درجه نت تونیک اهمیت بیشتری دارد و بعد از تونیک درجه پنجم که به آن نمایان نیز میگویند مورد اهمیت است .

گامها دو دسته اند :
1- گامهای کروماتیک
2- گامهای دیاتونیک

گامهای کروماتیک :
به گامی که به صورت منظم دوازده نیم پرده را طی کند و به نت اکتاو برسد گام کروماتیک می گویند.
گام کروماتیک می تواند از هر نتی آغاز شده و ممکن است به صورت بالارونده یا پایین رونده باشد.

گام دیاتونیک :
به گامی که فواصل آن به صورت پنج پرده و دو نیم پرده باشد گام دیاتونیک می گویند. گام دیاتونیک نیز میتواند از هر نتی آغاز شود.
هر گام دیاتونیک را میتوانیم به دوقسمت مساوی تقسیم کنیم که به هر قسمت دانگ یا تتراکورد می گویند.
هر دانگ نسبت به نت شروع خود یک فاصله چهارم درست را ایجاد میکند.

گامهای دیاتونیک دو دسته اند :
1- گامهای ماژور
2- گامهای مینور

گامهای ماژور :
در گام ماژور از نت شروع تا نت پایان جمعا هشت نت وجود دارد.
به گامی که فواصل ‍ سوم و چهارم و هفتم و هشتم آن نیم پرده و مابقی فواصل آن یک پرده باشد گام ماژور میگویند.
برای نامگذاری گامهای ماژور ابتدا نام تونیک گام را آورده و سپس کلمه ماژور را به آن اضافه می کنیم.

در این درس میبینید که گام ما سل ماژور هست. لطفا چک کنید نت های اون رو و فواصل یک پرده ای و نیم پرده ای آن را چک کنید. خواهید دید که چرا اسم ماژور رو برایش در نظر گرفته اند.

گامهای مینور :
در گام مینور نیز مانند ماژور از نت شروع تا نت پایان جمعا هشت نت وجود دارد.

به گامی که فواصل ‍ دوم و سوم ، پنجم و ششم، هفتم و هشتم آن نیم پرده و فاصله ششم تا هفتم آن یک پرده و نیم و مابقی فواصل آن یک پرده باشد گام مینور میگویند.

برای نامگذاری گامهای مینور ابتدا نام تونیک گام را آورده و سپس کلمه مینور را به آن اضافه می کنیم.

 

همانطور که عرض کردم نوازنده نت سل ماژور در 2 اکتاو رو مینوازند که این هست و لطفا این را بجای نت اصلی کتاب سوزوکی بنوازید.