درس 114- اتود شماره 1

اتود شماره 1 استاد روح الله خالقی

لطفا این اتود را خوب یاد بگیرید و دائما هر روز تکرار کنید. به قدرت مند شدن انگشتان و آرشه کشی کمک میکنه.

آرشه کشی های مختلفی رو براش در نظر گرفته شده. ابتدا Détaché و سنگین اجرا کنید ولی در کامنت 12 نوع آرشه کشی برای این اتود رو تقدیم میکنم که هر کدام را تک به تک اجرا کنید بقدری که کاملا براتون ملکه بشه و راحت بنوازید و سپس تا جایی که ممکنه سرعتتون رو روش زیاد کنید.

 

 

نت اصلی

نت اصلی

نت شیوه 2

نت شیوه 2

صدای شیوه 2

نت شیوه 3

نت شیوه 3

صدای شیوه 3

نت شیوه 4

نت شیوه 4

صدای شیوه 4

نت شیوه 5

نت شیوه 5

صدای شیوه 5

نت شیوه 6

نت شیوه 6

صدای شیوه 6

نت شیوه 7

نت شیوه 7

صدای شیوه 7

نت شیوه 8

نت شیوه 8

صدای شیوه 8

نت شیوه 9

نت شیوه 9

صدای شیوه 9

نت شیوه 10

نت شیوه 10

صدای شیوه 10

نت شیوه 11

نت شیوه 11

صدای شیوه 11

نت شیوه 12

نت شیوه 12

صدای شیوه 12