درس 190 - گام شور(لا)

حتما قبل از نواختن کوک ویولن را چک کنید و در حین نواختن هم از تیونر استفاده کنید.
1.jpg