درس 112- نت های کوچک بخش ششم

حواستون باشه که اینجا نت ها رو باید Slur بنوازید.
1.jpg