33- Long Long Ago

 آهنگ Long, Long Ago را قبلا نواخته اید ولی در این درس به شکل Variation بخصوصی خواهید نواخت.

بخصوص در بخش Variation لطفا توجه کنید که 2 نت به شکل Slur ساده یا Legato هست و 2 نت Slur همراه با Staccato هست. ساده ها را توجه کنید که Staccato نزنید و اونهایی که Staccato هستند را ساده اجرا نکنید. بسیار توجه کنید که 2 به 2 تغییرات در آرشه کشی شما باید مشهود باشه و قابل تمایز در صدا.


چاپ   ایمیل