درس 205 - تمرین 4 گام شور می با تکیه

لطفا در ابتدا آرام بنوازید و سپس به ترتیب 2,4 و 8 نت در یک آرشه. سپس سرعت را به تدریج اضافه کنید و حتما توجه کنید که تکیه ها را قوی اجرا کنید.
1.jpg

چاپ   ایمیل