درس 185 - شرقی از آقای مهدی مفتاح

شرقی از آقای مهدی مفتاح

در میزان 5 با 2 نت کوچک روبرو میشوید که اولین بار هست که میخواهید نت های کوچک 2 تایی بنوازید. ابتدا خیلی آرام بنوازید. میبینید که خیلی ساده هست که بدون سرعت انگشت دوم و سوم مثل همیشه نت های سل و لا را بنوازند و سپس نت بعدی که سل هست را بنوازید.

حالا برگردید از اول و سرعت را زیاد کنید. 2 نت کوچک را سریع بنوازید و به سل دوباره ختمش کنید.

یک قدم عقب تر بروید و نت فا دیز قبلی را بنوازید و سریع انگشت دوم و سوم را بنوازید و بازگشت به انگشت دوم کنید. بقدری تکراری بزنید که دستتان کاملا روان انجامش دهد. سپس به عقب برگشته و از ابتدای میزان 5 شروع به نواختن کنید. اگر مشکل داشتید, دوباره مراحل را تکرار کنید.

در بقیه نت های کوچک هم از همین روش بهره بگیرید. توضیح اینکه در ابتدای کار صدای نت خود را با صدای ویولنی که من برایتان در کامنت میگذارم, چک نکنید. فقط وقتی چک کنید که کامل از عهده زدنش برآمده باشید.

در میزان 29 نوشته شده plus vite که به فرانسوی یعنی تندتر. ولی شما در ابتدای کار آرام بنوازید که درست اجرا کردنتان بهتر از با سرعت زدنتان است. سپس که ملکه ذهنتان شد, سرعت را زیاد کنید.

در نهایت با مترونوم اجرایش کنید.

1.jpg
2.jpg

چاپ   ایمیل