درس 199 - تمرین فا سُری

وقتی کامل تونستید که بنوازید. هر 2 نت را با یک آرشه و سپس هر 4 نت را با یک آرشه بنوازید.
1.jpg

چاپ   ایمیل