درس 152 - گام دو ماژور

گام دو ماژور C Major Scale

در این گام که به انتخاب آقای روح الله خالقی 2 اکتاو نوشته شده. نت ها به این شکل نواخته میشوند. در سیم سل از انگشت سوم که نت "دو" هست شروع به نواختن میکنید. همه نت ها بصورت بکار هستند. با انگشت گذاری ست 2 ادامه میدهید تا سیم لا در انگشت سوم تغییر پوزیسیون میدهید به 3. پس انگست 1 سیم لا میشود ر و از اینجا انگشت گذاری ست 1 رو داریم. یعنی انگشت های دوم و سوم به هم نزدیک هستند.

در کامنت عکس انگشت گذاری رو خواهم گذاشت.

بسیار مهم:

حتما تا حالا توجه کرده اید که کمی در پوزیسیون برایتان گرفتن نت سخت هست. یکی از دلیل هاش این هست که هر چه که به خرک نزدیک تر بشویم. فاصله نت ها هم به همدیگر نزدیکتر میشوند. به این موضوع توجه کنید که کمی در نواختن نت ها و انگشت گذاری صحیح در پوزیسیون بهتون کمک خواهد کرد.

لطفا ابتدا با ریتم آرام بنوازید و هر روز تکرار کنید, تا حدی که بخوبی از عهده نواختنش بر بیایید.

آرشه ها متفاوت هستند در خطوط و لطفا بهشون توجه کنید. من البته برای هر خط صدای اون خط رو هم براتون خواهم گذاشت.

1.jpg
2.jpg

گام دو ماژور 1

گام دو ماژور 2

گام دو ماژور 3

گام دو ماژور 4


چاپ   ایمیل