درس 129 - تمرین برای نت خوانی در پوزیسیون

مثل درس قبلی ولی کمی مشکل تر باید مواظب درست نواختن نت ها باشید و با تیونر چک کنید.

مرافب باشید که در زمان تغییر پوزیسیون طرز قرار گرفتن دست و ویولن عوض نشود.

1.jpg

چاپ   ایمیل