درس 131 - گام سل با فاصله سوم

در این گام هم هر نت سوم رو اجرا نمیکنیم و به 2 نت قبل برمیگردیم.
1.jpg

چاپ   ایمیل