درس 145 - گام فا ماژور

لطفا در حین نواختن از تیونر استفاده کنید که خارج ننوازید.
1.jpg

چاپ   ایمیل