درس 151 - اتود شماره 2 از روح الله خالقی

همینطوری که میدانید. اتودها بسیار مهم هستند و هر روز باید بنوازید تا اینکه هم دستتان راه بیافتد و هم انگشتانتان آمادگی بهتری برای نواختن پیدا کنند. در حقیقت مثل نرمش قبل از ورزش هست.

بسیار تغییر حالت داریم که همه را مواظب باشید به درستی اجرا کنید. فقط انگشتان به سمت بمل و یا دیز بروند کافی نیست و حتما باید کامل نت در صدای اصلی خودش اجرا بشه. پس لطفا هر از گاهی نتی را که دارید مینوازید روش نگه دارید و با تیونر چک کنید.

مانند اتود شماره یک ایشان. آرشه کشی های مختلفی رو برایش در نظر گرفته اند که من در کامنت هم نت و هم نمونه صدای نواختن هر کدام را خواهم گذاشت.

 

 
1.jpg

آرشه های مختلف

آرشه های مختلف

آرشه 2

آرشه 3

آرشه 4

آرشه 5

آرشه 6


چاپ   ایمیل