درس 128 - گام "دو" با فاصله سوم

در این گام هر نت سوم رو اجرا نمیکنیم و به 2 نت قبل برمیگردیم. برای همین بهش گام با فاصله سوم میگویند. خیلی وقتها آهنگ ها از این گام در بخشی از آهنگ استفاده میکنند.

بسیار مواظب باشید که فالش ننوازید و هر نتی را که مینوازید با تیونر چک کنید که درست نواخته اید. انگشت اول رو مرجع قرار داده و به فواصل پرده ای هم که شبیه به درس قبلی است, توجه کنید.

1.jpg

چاپ   ایمیل