4- چشمک بزن ستاره کوچولو Variation B

این درس برای دست راست پیانو است و Variation B این آهنگ میباشد.