5- چشمک بزن ستاره کوچولو Variation C

این درس برای دست راست پیانو است و Variation C این آهنگ میباشد.