9- چشمک بزن ستاره کوچولو Variation B برای دست چپ

این درس برای دست چپ پیانو است و Variation B این آهنگ میباشد.