8- چشمک بزن ستاره کوچولو Variation A برای دست چپ

این درس برای دست چپ پیانو است و Variation A این آهنگ میباشد.