2- نشستن پشت پیانو

1- فاصله شما و صندلی, باید به شکلی تنظیم شود که وقتی انگشتان دستتان را بر روی کلید ها میگذارید آرنج شما نه خیلی کشیده شده و نه به شکل 90 درجه قرار گیرد. باید طوری نزدیک باشید که آرنجتان کمی جلوتر از بدنتان قرار گیرد برای مثال اگر شکم بزرگی ندارید جلوی شکمتان قرار گیرد. حال اگر فاصله تنظیم نیست خود را به جلوتر و یا عقب تر نبرید و حتما صندلی را جابجا کنید. حتی اگر شده بارها بلند شوید و جابجایش کنید, بهترین موقعیت را پیدا کنید و سپس بر روی آن بنشینید.

2 - کمرتان صاف و بدون خمیدگی باشد و به عقب متمایل نباشید یا کاملا صاف و یا خیلی کم متمایل به جلو.

3 - اگر پایتان به زمین نمیرسد، صندلی را چک کنید. اگر تنظیم کننده دارید آنرا بالا و یا پائین ببرید طوری که از پیانو پائینتر نباشید و ساعد شما با پیانو در یک راستا قرار بگیرد و کمی هم بالاتر باشد. اگر باز پایتان به زمین نمیرسد, از زیر پایی استفاده کنید. حتی اگر ندارید، چیزهایی مثل کتاب هم میتونه بهتون کمک کنه که موقتا زیر پایتان بگذارید.

4 - پاها تقریبا به اندازه عرض شونه باز باشه که تعادل بهتری براتون میاره. و یا در ردیف زانو قرار بگیره یا کمی جلوتر از آن. مواظب باشید که زیاد هم نباید جلو باشد.

5 - سر و گردنتان کاملا صاف باشد. متمایل به عقب اصلا نباشد. میتوانید خیلی کم متمایل به جلو باشید.

6 - انگشتانتان را وقتی که بر روی کلید ها میگذارید نباید خیلی به لبه نزدیک باشد. تا جایی بر روی کلید های سفید جلو بروید که تقریبا به کلید های سیاه بسیار نزدیک باشید, انگار که باهاشون برخورد کرده اید.

7 - مچ دست باید طوری بدون زاویه باشد که دست شما با ساعد در یک راستا قرار گرفته باشد. نه بالاتر و نه پایینتر. در این حالت انگشتان به راحتی و بدون فشار کار خودشان رو انجام میدهند.

میتونید از این درس هم عقیده کلی بدست بیارین که چگونه پشت پیانو بنشینید.