4- قرار دادن انگشتان بر روی پیانو

مهمترین موضوع در گذاشتن انگشت ها بر روی پیانو انحنای آنها است. دستتان را اگر آزاد در کنار بدنتان رها کنید, میبینید که انگشتان تمایل به سمت داخل دارند. و انگشت ها بهم فشرده نیستند و فاصله کمی نسبت به همدیگه دارند.

به همان شکل که هستند انگشتان را بر روی پیانو بگذارید. باید صندلی شما اینقدر بالاتر از پیاتو تنظیم شده باشد که وقتی ساعد شما موازی با زمین است و کف دستتان را صاف گرفته اید به شکلی که مچ شما زاویه نداشته باشد و کاملا کف دست و ساعد در یک راستا باشند, باید کمی از کلید های پیانو بالاتر قرار گیرد. به شکلی که انگشتانتان را اگر به حالت خمیده که حالت طبیعی آنهاست در بیارین به کلید های پیانو برسند. (به عکس ها توجه کنید)

به دلیل اینکه انگشتان در حالت عادی متمایل به توی دست هستند, اگر توپ سبکی را لابلای انگشتانتان بگذارند بدون هیچگونه تغییر وضعیت انگشتان و فشار اضافه ای, میتونید آنرا نگه دارید.

انگشتان را شماره گذاری میکنیم: (شماره ها برای هر دو دست یکی است. یعنی برای مثال انگشت شست هر دو دست عدد 1 هستند و ...)

انگشت شست = 1
انگشت اشاره = 2
انگشت وسط = 3
انگشت حلقه = 4
انگشت کوچک = 5

حال اگر 2 دستتان را بر روی میز قرار دهید به شکلی که هر دو کف دست بر روی میز قرار گیرند انگشتان شست به هم نزدیک و انگشتان کوچک دست ها از هم دور قرار گیرند. پس انگشتان 1 به هم چسبیده و انگشتان 5 بیشترین فاصله را دارند.

1.jpg
2.jpg