5- پروژه‌ در مایا

توضیحات برای کار با مدل سه بعدی آموزگار:
چرخاندن: چپ کلیک
انتقال به چپ، راست، بالا و پایین: دست راست (حتی همزمان با چپ کلیک)
جلو و عقب: چرخ ماوس